Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro elektronické aukce č. 4.0 ze dne 1.9.2022

poskytovatele elektronického aukčního systému www.aukcerealit.com, společnosti I.E.T. Reality s.r.o.,
se sídlem náměstí Svobody 18, 602 00 Brno

 

OBSAH

 1. Všeobecné obchodní podmínky
 2. Definice základních pojmů
 3. Způsob a provedení elektronické aukce
 4. Aukční systém elektronických aukcí
 5. Aukční vyhláška
 6. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele
 7. Aukční jistota elektronické aukce
 8. Podmínky účasti v elektronické aukci
 9. Odměny a poplatky
 10. Získání přihlašovacích údajů a průběh elektronické aukce
 11. Uzavření smlouvy s vítězem
 12. Povinnosti poskytovatele
 13. Podmínky zpracování a užití osobních údajů
 14. Závěrečná ustanovení

 

I.

Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují účast jednotlivých účastníků v elektronické aukci a jsou nedílnou součástí Smlouvy o účasti v elektronické aukci uzavřené mezi poskytovatelem a účastníkem elektronické aukce
a Zprostředkovatelské smlouvy, Rámcové smlouvy nebo Smlouvy o provedení elektronické aukce mezi poskytovatelem a vyhlašovatelem elektronické aukce a upravují i vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

 

II.

Definice základních pojmů

 

„poskytovatel“ - osoba k organizaci a provedení elektronické aukce odborně i technicky vybavená, provádějící elektronickou aukci.

„vyhlašovatel“ - je osoba, která podala závaznou nabídku nemovitosti, kterou má v úmyslu prodat nebo pronajmout.

„předmět elektronické aukce“- nemovitá nebo movitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej/pronájem je realizován prostřednictvím elektronické aukce a je popsán v aukční vyhlášce.

„elektronická aukce“ - softwarový nástroj pracující na internetu jako zpoplatněná veřejná služba sloužící k výběru nabídky účastníka. Provádí se na základě zadání vyhlašovatele za účelem prodeje/pronájmu předmětu elektronické aukce. Realizuje se prostřednictvím internetového rozhraní v elektronické aukční síni, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s těmito obchodními podmínkami a dále aukční vyhláškou.

„aukční vyhláška“ - samostatný dokument vydávaný poskytovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a předmět elektronické aukce.

„účastník“ - osoba, která splňuje podmínky dané právním řádem České republiky pro nabytí předmětu elektronické aukce nebo k pronájmu předmětu elektronické aukce a současně splnila podmínky stanovené aukční vyhláškou elektronické aukce.

„vítěz“ - účastník, který učinil podání, jenž bylo následně aukčním systémem vyhodnoceno, jako nejlepší nabídka nebo účastník, který jako první zvolil nabídku „KUP TEĎ“.

„aplikace elektronické aukce“ - softwarové prostředí – aplikace v aktuálně použité verzi zvolené poskytovatelem, které bude využito k provedení elektronické aukce.

„elektronická aukční síň“ - softwarová část aplikace zpřístupněná účastníkům elektronické aukce, obsahující informace, ke kterým mají účastníci přístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků.

„vítězná nabídka“ - je nabídka peněžité částky, představující kupní cenu nebo cenu za pronájem předmětu elektronické aukce, učiněná účastníkem v měně stanovené aukční vyhláškou, rovnající se minimálně nejnižšímu podání a převyšující i nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem alespoň o minimální příhoz.

„nejnižší podání“ – je částka v Kč nebo jiné měně stanovená aukční vyhláškou, představující nejnižší možnou cenu předmětu elektronické aukce.

„KUP TEĎ“ – je částka v Kč nebo jiné měně stanovená aukční vyhláškou, představující předem určenou vítěznou nabídku. Tato možnost platí pouze do první učiněné nabídky. Pokud tato částka není stanovena, tak účastníkům nebude tato možnost zpřístupněna.

„minimální příhoz“ - je částka v Kč nebo jiné měně stanovená aukční vyhláškou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku účastníka.

„maximální příhoz“ - je částka v Kč nebo jiné měně stanovená aukční vyhláškou, představující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku účastníka.

„limitní cena“ - je minimální kupní cena, za kterou je vyhlašovatel ochoten předmět aukce prodat. Limitní cena je

stanovena dohodou vyhlašovatele a poskytovatele před aukcí. Limitní cena se nezveřejňuje.

 „aukční jistota elektronické aukce“ - finanční prostředky složené účastníkem elektronické aukce
v souladu s aukční vyhláškou sloužící k pokrytí nákladů spojených s elektronickou aukcí v případě nedodržení podmínek elektronické aukce ze strany vítěze nebo jako odměna poskytovatele. Aukční jistota může být složena formou neodvolatelné bankovní záruky, pokud tak je umožněno v aukční vyhlášce.

„smlouva o účasti v elektronické aukci“ – je smlouva uzavřená mezi účastníkem a poskytovatelem nebo popřípadě mezi účastníkem, poskytovatelem a vyhlašovatelem, která umožní účastníkovi vygenerovat přístupové údaje do aukce a dále určuje způsob s nakládáním aukční jistoty a také určuje, zdali je odměna za provedení elektronické aukce je hrazená účastníkem aukce nebo vyhlašovatelem.

„smlouva“ – je Kupní smlouva příp. Smlouva o smlouvě budoucí kupní k převodu vlastnických práv k předmětu elektronické aukce, Nájemní potažmo Podnájemní smlouva nebo Rezervační smlouva na předmět elektronické aukce, která je přílohou příslušné aukční vyhlášky a kterou je vítěz aukce povinen uzavřít s vyhlašovatelem nebo poskytovatelem. Není-li přílohou aukční vyhlášky žádná smlouva, rozumí se smlouvou smlouva, kterou uzavírá vítěz aukce s vyhlašovatelem (prodávajícím) a kterou dojde za podmínek v daném místě a čase pro tento typ smlouvy obvyklých k převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce za nejvyšší cenu, kterou vítěz aukce nabídl, nebo smlouva o uzavření budoucí smlouvy nebo rezervační smlouva, v níž se vítěz aukce zavazuje do určité doby uzavřít smlouvu nutnou k převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce (takovou smlouvou může být smlouva o převodu nemovité věci, smlouva o převodu movitých věcí, smlouva o převodu nehmotných hodnot, smlouva o převodu cenných papírů, smlouva o prodeji podniku, smlouva o postoupení pohledávek nebo i jiná smlouva, jejímž předmětem a účelem je převod vlastnického práva z prodávajícího na vítěze aukce (kupujícího) a s níž platné právní předpisy spojují takovéto účinky).

III.

Způsob a provedení elektronické aukce

 

Elektronická aukce se řídí přiměřeně ustanovením § 1780 odst. 2, Zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, jejímž cílem je výběr nejvhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy vymezující přesné parametry pro zpeněžení předmětu elektronické aukce. Způsob provedení elektronické aukce je dán použitou softwarovou aplikací elektronické aukce.

Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle Zákona číslo 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění.

Aukce probíhá formou tzv. anglické aukce. U anglické aukce se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu.

 

IV.

Aukční systém elektronických aukcí

 

Poskytovatel I.E.T. Reality, s.r.o. je společnost provozující internetový aukční systém, jenž umožňuje vyhlašovateli zpeněžit/pronajmout předmět elektronické aukce, stanovit podmínky zpeněžení/pronájmu a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu elektronické aukce a účastníkovi nabízený předmět elektronické aukce poptat
a v případě vítězství v elektronické aukci jej získat.

Poskytovatel jako provozovatel elektronického aukčního systému zajišťuje jeho správu, údržbu
a podporuje nabídku předmětu elektronické aukce prostřednictvím marketingu a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat elektronické aukce vyhlašovatelů veřejnosti, včetně fotografií a popisu nabízeného předmětu elektronické aukce na základě vyhlašovatelem uděleného souhlasu k takovému způsobu jejich užití, definovaném a postihovaném ve Smlouvě o účasti v elektronické aukci, Zprostředkovatelské smlouvě nebo Rámcové smlouvy.

Poskytovatel nenabízí v elektronických aukcích vlastní předměty elektronické aukce a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv, nájemních smluv, smluv o postoupení nebo cesí mezi vyhlašovatelem
a účastníkem, pokud není v aukční vyhlášce uvedeno jinak.

Bezpečnost a jedinečnost autentifikace přístupu do elektronické aukční síně je prováděna uživatelským jménem
a heslem. Všechny přihlašovací údaje, které jsou odesílány od klienta k serveru, jsou hashovány algoritmem MD5. Celé webové prostředí, kde běží elektronická aukce, je zabezpečen HTTPS protokolem tzn. že celá komunikace mezi klientem a serverem je šifrovaná a brání odposlouchávání a podvržení cíle, klient má díky certifikátu garanci, že skutečně komunikuje se správným serverem. Při současné konfiguraci a využití CloudFlare garantujeme vždy nejvyšší verzi SSL/TLS dle schopností účastníkova zařízení.

Minimální požadavky:

 1. Zařízení (PC, notebook, tablet, telefon) musí být připojeno k internetu,
 2. operační systém Windows 8 a novější s aktuální verzí prohlížeče (doporučujeme Google Chrome, Mozilla Firefox), MacBook 2014 a novější (Safari).

 

V.

Aukční vyhláška

Aukční vyhláškou elektronické aukce poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v elektronické aukci. Mezi tyto údaje patří:

1) označení vyhlašovatele a poskytovatele;

2) místo konání, datum a čas zahájení a ukončení elektronické aukce;

3) označení a popis předmětu elektronické aukce;

4) nejnižší podání, nabídku KUP TEĎ a stanovený minimální a maximální příhoz, který může účastník elektronické aukce učinit;

5) požaduje-li poskytovatel nebo vyhlašovatel složení aukční jistoty elektronické aukce, definuje aukční vyhláška lhůtu a způsob pro její složení, číslo účtu, kde má být aukční jistota složena, výši aukční jistoty a způsob
a lhůtu jejího vrácení;

6) datum, čas a místo konání prohlídky předmětu elektronické aukce a organizační opatření
k zabezpečení prohlídky;

7) případné upozornění, že údaje o předmětu e-aukce v aukční vyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu elektronické aukce a o právech a závazcích na předmětu elektronické aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, případně že vyhlašovatel zaručuje vlastnosti předmětu elektronické aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukční vyhláškou;

8) lhůta pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci, pokud ji neupravuje přímo smlouva mezi vítězem
a vyhlašovatelem elektronické aukce;

9) lhůta pro vyrozumění o akceptaci vítězné nabídky poskytovatelem a vyhlašovatelem a lhůty pro uzavření Kupní smlouvy, Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, Rezervační smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnických práv a povinností nebo Nájemní smlouvy, případně jiné smlouvy;

11) další podmínky pro aukci, přičemž v případě rozporu mezi podmínkami v aukční vyhlášce
a podmínkami v obchodních podmínkách mají přednost podmínky uvedené v aukční vyhlášce;

VI.

Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

 

Poskytovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vyhlašovatelem poskytovateli pro účely elektronické aukce.

Odpovědnost poskytovatele je vyloučena v případě překážky, jež nastane nezávisle na vůli poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, za předpokladu, že poskytovatel nemohl tuto překážku odvrátit nebo předvídat. V případě takovéto překážky poskytovatel oznámí vyhlašovateli povahu překážky, která mu brání v plnění povinnosti, a důsledky, případně návrh řešení.

Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku porušení smluvní povinnosti vyhlašovatele.

VII.

Aukční jistota elektronické aukce

 

1) Poskytovatel je oprávněn po účastníkovi elektronické aukce žádat složení aukční jistoty, v takovém případě
se může účastník aukce účastnit aukce až poté, co aukční jistotu uhradil.

2) Účastník elektronické aukce je povinen složit poskytovateli tuto jistotu ve stanovené lhůtě a způsobem uvedeným v aukční vyhlášce.

3) Lhůta pro složení aukční jistoty je vždy uvedena v aukční vyhlášce.

4) Aukční jistota je považována za složenou jejím připsáním na účet označený poskytovatelem nebo vyhlašovatelem v aukční vyhlášce nebo složením částky k rukám poskytovatele, pokud tuto možnost aukční vyhláška připouští.

5) Účastníkům aukce, kteří se umístili od druhého místa a dále, a kteří složili aukční jistotu dle aukční vyhlášky,
se vrací aukční jistota bankovním převodem na stejný účet, ze kterého byla aukční jistota poukázána, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání elektronické aukce, v případě že v aukční vyhlášce není uvedeno jinak.

6) V případě že v aukční vyhlášce není uvedeno jinak, se vítězi aukce vrací aukční jistina bankovním převodem na stejný účet, ze kterého byla aukční jistota poukázána, a to do 5 pracovních dnů od data, kdy byl vyrozuměn poskytovatelem o tom, že vyhlašovatel neakceptoval jeho vítěznou nabídku a nevyužil svého práva k uzavření smlouvy.

VIII.

Podmínky účasti v elektronické aukci

 

Elektronické aukce se mohou zúčastnit fyzické osoby, které jsou svéprávné v plném rozsahu a které uzavřely
s poskytovatelem Smlouvu o účasti v elektronické aukci a splnily veškeré podmínky dané aukční vyhláškou.

Elektronické aukce se mohou zúčastnit právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku, které uzavřely s poskytovatelem Smlouvu o účasti v elektronické aukci a splnily veškeré podmínky dané aukční vyhláškou.

V případě, že jsou z elektronické aukce vyloučeny osoby dle požadavků vyhlašovatele, je tato skutečnost uvedena v aukční vyhlášce nebo budou o této skutečnosti informování elektronicky na registrační email.

Osoba, která má zájem účastnit se elektronické aukce, na jejímž základě má být vybrána vítězná nabídka, je povinna uzavřít s poskytovatelem Smlouvu o účasti v elektronické aukci, kde podpis účastníka aukce, v případě že je Smlouva uzavírána mimo kancelář poskytovatele, musí být úředně ověřen. Podpis této smlouvy opravňuje účastníka po splnění podmínek stanovených příslušnou aukční vyhláškou k účasti na kterékoliv elektronické aukci pořádané poskytovatelem a převzít důvěrné informace k předmětu elektronické aukce.

K podpisu Smlouvy o účasti v elektronické aukci je nezbytné doložit:

a) totožnost fyzické osoby platným průkazem totožnosti; fyzická osoba je povinna písemně prohlásit, že není
v dispozici s peněžitými prostředky určenými jak pro účely složení aukční jistoty a tím i na úhradu odměny poskytovatele, tak i pro účely úhrady kupní ceny omezena právem třetí osoby či jiným omezením (inhibitorem, předběžným opatřením či jiným rozhodnutím vydaným soudem, soudním exekutorem či správním úřadem, omezením svéprávnosti apod.);

b) manželé, budou-li na nabytí předmětu elektronické aukce použity prostředky SJM, se musí do elektronické aukce zaregistrovat společně (jako jeden účastník); společně ručí i za závazky účastníka; tím není dotčeno právo manželů, aby si následně mezi sebou určili, který z nich bude činit v elektronické aukci nabídky;

c) právnická osoba doloží výpis z obchodního rejstříku nebo v případě právnických osob nezapsaných
v obchodním rejstříku výpis z příslušné evidence; výpis nesmí být starší tří měsíců; fyzická osoba oprávněná jednat za právnickou osobu musí doložit své oprávnění jednat za právnickou osobu, doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti a své oprávnění jednat za právnickou osobu a je povinna za právnickou osobu písemně prohlásit, že právnická osoba není v dispozici s peněžitými prostředky určenými jak pro účely složení aukční jistoty a tím i na úhradu odměny vyhlašovatele, tak i pro účely úhrady kupní ceny omezena právem třetí osoby či jiným omezením (inhibitorem, předběžným opatřením či jiným rozhodnutím vydaným soudem, soudním exekutorem či správním úřadem, apod.); fyzická osoba oprávněná jednat za právnickou osobu je povinna písemně prohlásit, že její oprávnění jednat za právnickou osobu trvá, a že není nijak omezeno (např. správou podniku, insolvencí, exekucí apod.).

Veškeré písemnosti musí být poskytovateli předány v originále či úředně ověřeném opisu; pokud budou v jiném jazyce než českém, musí být poskytovateli dodány s jejich překladem vyhotoveným soudním tlumočníkem, jinak
k těmto listinám nebude přihlíženo; za pravost listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a za pravdivost shora uvedených prohlášení nese osoba, která je poskytovateli předkládá, odpovědnost; této odpovědnosti se nelze zprostit.

Osoba, která má zájem účastnit se elektronické aukce, je povinna akceptovat verifikaci pravosti listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a pravdivost shora uvedených prohlášení poskytovatelem elektronické aukce.

Účastník souhlasí, aby se poskytovatel seznámil s osobními údaji účastníka, a aby tyto údaje vedl
v rozsahu nutném pro účely elektronické aukce a v nutném rozsahu postoupil uvedené údaje vyhlašovateli; účastník souhlasí s tím, aby poskytovatel osobní údaje účastníka vedl ve svém archivu po dobu stanovenou právními předpisy pro archivaci; to platí i o osobních údajích vybraného účastníka, popřípadě dalšího účastníka, s nímž bude uzavřena smlouva na předmětu elektronické aukce o jejich archivaci vyhlašovatelem.

Proti doložení splnění podmínek pro účast na aukci a podpisu Smlouvy o účasti v elektronické aukci, umožní poskytovatel účastníkovi přístup do elektronické aukce. Účastník se zavazuje neposkytnout přístupový klíč jiné osobě a chránit ho před možným zneužitím.

Účastník nese odpovědnost za případné zneužití přístupového klíče a za důsledky umožnění jeho užití třetí osobou.

Poskytovatel zajišťuje pro účastníky elektronické aukce školení, jak vstoupit do elektronické aukční síně. Termín školení si každý účastník elektronické aukce zajistí sám na základě objednávky u poskytovatele. Školení pro účastníky elektronické aukce, popř. jejich zplnomocněné zástupce, kteří splnili podmínky uvedené aukční vyhláškou, je nabízeno poskytovatelem bezplatně.

Podpisem Smlouvy o účasti v elektronické aukci se účastník zavazuje k následujícímu nakládání
s důvěrnými informacemi:

1) Důvěrné informace zahrnují:

a) informace, data a údaje týkající se vyhlašovatele, poskytovatele a předmětu elektronické aukce, které byly účastníkovi zpřístupněny v souvislosti s elektronickou aukcí, a to ať v přenosné či nepřenosné podobě, zachycené písemně či na jakémkoliv nosiči dat (včetně magnetické či digitální podoby) či sdělené ústně nebo v jakékoli jiné formě (ať označené jako důvěrné nebo bez tohoto označení);

b) veškeré informace, dokumenty a záznamy obsahující informace o vyhlašovateli nebo předmětu elektronické aukce, které budou předávány v magnetické, elektronické nebo písemné podobě, nebo které se budou nacházet v informační místnosti (ftp server – datové úložiště, dostupné dle specifikace v aukční vyhlášce elektronické aukce);

c) rozbory, kompilace, grafy, studie a jiné údaje a materiály vyhotovené účastníkem nebo osobami, kterým účastník informace o vyhlašovateli nebo předmětu elektronické aukce poskytl, obsahující či jinak vyjadřující informace, jež jsou popsány v bodě IX, odst. 1) a) nebo b) těchto obchodních podmínek nebo byly vytvořeny na jejich základě.

2) Důvěrné informace nezahrnují informace, které:

a) v okamžiku jejich poskytnutí byly veřejně známé, nebo které se, aniž by došlo k porušení právních povinností, staly veřejně známými poté, co byly účastníkovi nebo osobám jím zmocněným poskytnuty;

b) byly nezávisle na vyhlašovateli a poskytovateli získány účastníkem, jeho poradci či společníky, a to jinak než porušením právních povinností;

c) byl účastník povinen poskytnout třetím osobám na základě zákonem uložené povinnosti, za předpokladu, že účastník bude neprodleně informovat poskytovatele, že se na něho taková zákonem uložená povinnost vztahuje;

d) poskytl účastník třetím osobám s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

3) Účastník se zavazuje, že bude využívat důvěrné informace pouze způsobem stanoveným v těchto Obchodních podmínkách nebo způsobem, který bude následně mezi poskytovatelem a účastníkem dohodnut.

4) Účastník se zavazuje uchovávat poskytnuté důvěrné informace v tajnosti a nezpřístupnit je s dále uvedenými výjimkami třetím osobám, a to po celou dobu, co bude mít důvěrné informace k dispozici.

5) Účastník se zavazuje, že zajistí řádné a bezpečné uložení veškerých důvěrných informací.

6) Účastník bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace nesdělí ani je jinak nezpřístupní jakýmkoliv jiným osobám než svým zaměstnancům, poradcům, společníkům nebo zástupcům účastníka, kteří je nezbytně nutně potřebují znát pro účely elektronické aukce. Účastník je povinen zavázat osoby, jimž důvěrné informace poskytne, povinností chránit důvěrné informace alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je tato povinnost stanovena pro účastníka těmito Obchodními podmínkami. Účastník odpovídá za porušení této povinnosti třetí osobou.

7) Účastník se dále zavazuje, že pokud se nestane vítězem, bezodkladně po skončení aukce zničí veškeré dokumenty, listiny, nosiče dat či záznamy na paměťových médiích obsahující důvěrné informace (včetně vymazání jakýchkoli dočasných kopií důvěrných informací vytvořených či nacházejících se na jakémkoli záznamovém médiu).

8) Účastník bere na vědomí, že informace o vyhlašovateli, poskytovateli či další údaje, které mu budou v průběhu elektronické aukce poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje. Účastník se zavazuje zachovávat ohledně takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, v platném znění, a rovněž jako
s důvěrnými informacemi podle těchto Obchodních podmínek.

 

 

 

 

 

 

IX.

Odměny a poplatky

Skončí-li elektronická aukce úspěšně, vznikne vyhlašovateli právo uzavřít s vítězem smlouvu na předmět elektronické aukce, pokud není v aukční vyhlášce stanoveno jinak, a současně vzniká poskytovateli nárok na smluvní odměnu, a to dle následujících podmínek:

1) Odměny a poplatky hrazené účastníkem:

a) stanoví-li aukční vyhláška vítězi povinnost uhradit poskytovateli smluvní odměnu, souhlasí účastník s tím, že aukční jistota bude použita poskytovatelem na úhradu odměny poskytovatele. Vznik nároku na odměnu a způsob její úhrady je pak určen ve smlouvě o provedení elektronické aukce a aukční vyhlášce;

b) veškeré poplatky, odměny a případné pokuty, které hradí účastník elektronické aukce, popřípadě vítěz aukce, jsou stanoveny ve smlouvě o provedení elektronické aukce a v aukční vyhlášce.

2) Odměny a poplatky hrazené vyhlašovatelem

a) stanoví-li Smlouva o provedení aukce, Zprostředkovatelská smlouva nebo Rámcová smlouva mezi vyhlašovatelem a poskytovatelem povinnost vyhlašovatele uhradit poskytovateli smluvní odměnu, jsou výše odměny a podmínky splatnosti specifikovány v této smlouvě;

b) v případě, že vyhlašovatel bude po poskytovateli požadovat činnost, která je nad rámec provedení elektronické aukce uvedené v základním popisu, souhlasí se zpoplatněním takovéto činnosti. Přesná specifikace činnosti nad rámec provedení aukce musí být uvedena ve smlouvě dle předchozího odstavce;

X.

Získání přihlašovacích údajů a průběh elektronické aukce

 

V případě, že zájemce o elektronickou aukci splní veškeré podmínky pro účast v elektronické aukci dle příslušné aukční vyhlášky, stává se účastníkem elektronické aukce a bude mu ze strany poskytovatele umožněno vygenerování přístupového hesla pro vstup do elektronické aukce. Případný návod pro vygenerování hesla je přímo na www.aukcerealit.com v sekci „návod“. Účastník výběrového řízení je povinen elektronicky (tj. prostřednictvím
e-mailu) potvrdit přijetí a funkčnost těchto přihlašovacích údajů. V případě, že takto před zahájením elektronické aukce neučiní, má se za to, že přihlašovací údaje jsou aktivní a funkční.

 

Do elektronické aukční síně se vstupuje zadáním registračního přihlašovacího jména a hesla z příslušné aukce umístěné na portálu na webové adrese poskytovatele www.aukcerealit.com.

Elektronická aukce bude zahájena dle data, hodiny a minut stanovených aukční vyhláškou elektronické aukce
v reálném čase elektronické aukční síně.

Doba trvání elektronické aukce je stanovena příslušnou aukční vyhláškou.

Ukončení elektronické aukce je stanoveno příslušnou aukční vyhláškou, pokud nedojde k platnému navýšení nabídky v posledních 2 minutách před ukončením elektronické aukce (časové omezení se může lišit a vždy je uvedeno v aukční vyhlášce)

V případě, že dojde k platnému navýšení nabídky v posledních 2 minutách, ukončení elektronické aukce se prodlouží vždy o další 2 minut od posledního platného navýšení nabídky do té doby, než uplyne dvouminutový časový interval od poslední platné nabídky, která se takto stane nabídkou vítěznou (časové omezení se může lišit a vždy je uvedeno v aukční vyhlášce).

Nejnižší podání a nabídky KUP TEĎ pro elektronickou aukci je stanoveno příslušnou aukční vyhláškou.

Minimální a maximální příhoz pro elektronickou aukci je stanoven příslušnou aukční vyhláškou.

Pro možnost vyzkoušení a seznámení se s elektronickou aukční síní má účastník možnost vyzkoušet DEMO verzi, která je dostupná 24/7/365.

DEMO verze, nabízí účastníkovi seznámení se s prostředím elektronické aukční síně, podáváním nabídek a chováním celého systému během zkušebního spuštění elektronické aukce s fiktivním předmětem el. aukce. Veškeré nabídky učiněné v tomto kole jsou pouze zkušební a nejsou započítávány do nabídek v aukčním kole. Jakékoli nesnáze při Vašem zkušebním provozu Vám rádi během zadávacího kola odstraníme, obraťte se s důvěrou mezi 8.00 a 16.00 v pracovní dny na [email protected] nebo na telefon 222 310 399, 725 492 314. Účastník aukce nemusí DEMO zkoušet, není to podmínkou samostatné aukce.

Doporučujeme Vám, abyste přistupovali s respektem k vyzkoušení elektronické aukce v DEMO verzi a ujistili se, že je Vám systém srozumitelný a vše je funkční.

Neučiní-li některý účastník za stanovených podmínek nabídku vyšší, než je dosavadní nejvyšší nabídka, v intervalu 2 minut před ukončením elektronické aukce dle aukční vyhlášky, aukční síň se uzavře a elektronická aukce skončí. Pokud některý z účastníků v intervalu 2 minut před skončením elektronické aukce učiní vyšší nabídku, prodlužuje se doba průběhu elektronické aukce o další 2 minuty. Takto bude elektronická aukce pokračovat až do té doby, kdy poté, co některý z účastníků učiní za stanovených podmínek nejvyšší nabídku, nebude žádným účastníkem učiněna nabídka vyšší, a to opět ve dvouminutovém intervalu. Po marném uplynutí dvouminutového intervalu posledního prodloužení v pořadí se uzavře elektronická aukční síň a elektronická aukce skončí. Upozorňujeme, že dvouminutový interval se může lišit dle aukce. Nastavení intervalu pro navýšení nabídky je vždy uveden v příslušné aukční vyhlášce.

Vítězem se stane ten účastník, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení elektronické aukce nejvyšší. Není-li
v aukci dosažena limitní cena, má vyhlašovatel právo neuzavřít smlouvu s vítězem aukce. O tom, že nebylo dosaženo limitní ceny a zdali vyhlašovatel akceptoval jeho vítěznou nabídku, je vítěz aukce informován emailem
a to do 5 pracovních dnů od skončení aukce, v případě, že v aukční vyhlášce nebude uveden jiný termín. Výsledek elektronické aukce a označení vítěze, včetně celého průběhu, je viditelné v ukončených aukcích přímo v detailu aukce.

Vítězem se může také stát účastník, jenž akceptuje cenovou nabídku KUP TEĎ. Cenová nabídka KUP TEĎ je pevně stanovená částka, za kterou si účastník může předmět elektronické aukce, kdykoliv v průběhu elektronické aukce koupit, nestanoví-li aukční vyhláška jinak. V případě akceptování cenové nabídky KUP TEĎ se ukončí elektronická aukce a aukční síň se uzavře.

V případě, že bude vyhlašovatelem akceptována vítězná nabídka vzniká právo i povinnost uzavřít s vyhlašovatelem smlouvu. Kupní cena sjednaná ve smlouvě bude ve výši vybraným účastníkem učiněné vítězné nabídky (není-li pro případ nesplnění závazku vybraným účastníkem výše ujednáno, že bude ve výši nabídky druhé či dokonce třetí
v pořadí).

XI.

Uzavření smlouvy s vítězem

 

Kritériem určujícím vítěze elektronické aukce je výše nabídky účastníka. To znamená, že nabídka bude podána minimálně ve výši nejnižšího podání nebo převýší nabídku učiněnou jiným účastníkem. Vítězem se stane ten, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení elektronické aukce nejvyšší nebo akceptuje cenovou nabídku KUP TEĎ.

Vyhlašovatel má právo uzavřít smlouvu vyplývající z aukční vyhlášky elektronické aukce s účastníkem aukce, který se stal vítězem, popřípadě s jinou osobou než s vítězem, pokud vítěz porušil podmínky aukce uvedené v aukční vyhlášce.

Není-li v aukci dosažena limitní cena, má vyhlašovatel právo neuzavřít smlouvu s vítězem aukce. O tom, že nebylo dosaženo limitní ceny a zdali vyhlašovatel akceptoval jeho vítěznou nabídku, je vítěz aukce informován emailem
a to do 5 pracovních dnů od skončení aukce, v případě, že v aukční vyhlášce nebude uveden jiný termín.

Vítěz aukce, který bude vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla akceptována vyhlašovatelem, se nejpozději do 3 pracovních dnů (pokud neurčí aukční vyhláška jiný termín) ode dne, kdy bude poskytovatelem vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla akceptována vyhlašovatelem, je povinen se dostavit na kontaktní adresu poskytovatele a vyvinout maximální součinnost k uzavření smlouvy s doplněnou částí týkající se nabízené kupní ceny, která je rovna jeho nabídce v elektronické aukci. Ve smlouvě bude dále doplněna identifikace účastníka jako kupujícího tak, jak byl zaregistrován v elektronické aukci.

Smlouvy je účastník jako budoucí nabyvatel povinen podepsat (s úředně ověřeným podpisem/podpisy) a doručit zpět na kontaktní adresu poskytovatele nejpozději během 3 pracovních dnů následujících po dni, kdy si smlouvy vyzvedl, pokud není v aukční vyhlášce uvedena jiná lhůta.

Vítězem učiněnou nabídku je nutné uhradit za podmínek přesně stanovených v aukční vyhlášce elektronické aukce nebo ve smlouvě mezi vítězem a vyhlašovatelem elektronické aukce.

Opožděná platba či chybná platba má za následek to, že se na vítěze pohlíží, jako by nesplnil své závazky.

Je-li k aukční vyhlášce přiložen vzor smlouvy, je vítěz aukce povinen uzavřít smlouvu postupem uvedeným výše pouze ve znění tohoto vzoru smlouvy. Odchylky od způsobu uzavření smluv jsou možné jen na základě výslovného ujednání smluvních stran.

 

XII.

Povinnosti poskytovatele

 

Poskytovatel se zavazuje provést elektronickou aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení.

Technické vybavení poskytovatele umožňuje vytvoření elektronické aukční síně poskytovatelem a uživatelské zpřístupnění elektronické aukce, a to v souladu se zadáním a podklady předanými vyhlašovatelem všem přihlášeným účastníkům. Poskytovatel poskytne obsluhu aplikace elektronické aukce po dobu průběhu  elektronické aukce.

Poskytovatel zajistí dokumentaci průběhu elektronické aukce a zavazuje se jednak předat dokumentaci zachycenou písemně či digitálně vyhlašovateli za účelem archivace, dále pak archivovat dokumentaci po dobu
a ve formě stanovené platným právním předpisem.

Poskytovatel zajistí vlastním nákladem prezentaci elektronické aukce na internetových stránkách na adrese www.iet-reality.cz, www.aukcerealit.com, jakož i dalším způsobem, který je uvedený ve smlouvě uzavřené mezi vyhlašovatelem a poskytovatelem.

Poskytovatel se zavazuje přistupovat k osobám, majícím zájem účastnit se elektronické aukce, stejným způsobem, a pokud splní stanovené podmínky a stanou se účastníky, zavazuje se poskytnout jim stejnou možnost činit nabídky.

Poskytovatel se zavazuje zajistit přípravu aplikace elektronické aukce tak, aby byl její průběh řádný a aby se
v elektronické aukci dosáhlo, pokud možno nejvyšší nabídky.

Poskytovatel negarantuje rychlost připojení jednotlivých účastníků a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači účastníka a jeho promítnutí do konkrétní elektronické aukce. Vzhledem k obnovovací frekvenci a některým nastavením koncových zařízení uživatele a jeho internetového prohlížeče se nedoporučuje činit příhozy
v posledních sekundách časového limitu stejně tak se nedoporučuje mít delší dobu vyplněno pole s částkou příhozu, aby tyto příhozy a akce provedené účastníkem mohly vůbec být zaregistrovány a zpracovány systémem. Poskytovatel neodpovídá účastníkům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu www.aukcerealit.com anebo internetových stránek.

 

XIII.

Podmínky zpracování a užití osobních údajů

Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).  Informace o ochraně osobních údajů je k dispozici na webové stránce poskytovatele www.iet-reality.cz/rm-ochrana-osobnich-udaju. Účastník potvrzuje, že byl seznámen s těmito pravidly. Zájemce prohlašuje, že jeho osobní údaje poskytnuté zprostředkovateli jsou přesné a zavazuje se bez zbytečného prodlení oznámit zprostředkovateli všechny změny týkající se jeho osobních údajů.

Účastník bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn, popř. povinen předat osobní údaje účastníka orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že účastník se
v konkrétním případě dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

 

XIV.

Závěrečná ustanovení

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od registrace účastníka, popř. účastníka vyloučit z elektronické aukce, pokud podstatným způsobem porušil podmínky účasti v elektronické aukci nebo případně podmínky stanovené v aukční vyhlášce nebo těchto obchodních podmínkách, popř. právní předpisy, a nebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno poskytovatele nebo vyhlašovatele nebo pokud má poskytovatel nebo vyhlašovatel důvodné podezření,
že má účastník v úmyslu svým jednáním a účastí v elektronické aukci způsobit škodu třetím stranám.

 

Účastník se zavazuje zachovávat důvěrnost veškerých informací, které mu budou poskytovatelem nebo vyhlašovatelem poskytnuty v rámci účasti v elektronické aukci.

Účastník bere na vědomí, že poskytovatel je povinnou osobou vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) Účastníci elektronické aukce dále berou na vědomí, že pokud poskytovatel provedl pouze jejich zjednodušenou identifikaci a kontrolu dle § 13 odst. 2 písm. c) AML zákona, a vyjde-li kdykoli v průběhu elektronické aukce, že nadále nejsou splněny podmínky pro provedení zjednodušené identifikace a kontroly klienta dle výše uvedeného ustanovení, zejména v případě, že hodnota předmětu elektronické aukce bude vyšší než zákonný limit stanovený v AML zákoně v současné době 15.000 EUR, je poskytovatel oprávněn a povinen provést identifikaci 
a kontrolu účastníků aukce v plném rozsahu dle § 8 až 12 AML zákona. Účastníci dražby jsou v takovém případě bezodkladně po doručení výzvy povinni poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost, zejména jsou povinni poskytnout poskytovateli doklady prokazující jejich skutečného majitele (v případě právnické osoby) nebo se dostavit na místo určené poskytovatelem za účelem provedení identifikace. Účastníci elektronické aukce berou na vědomí, že neposkytnutí součinnosti dle předchozího odstavce bude považováno za podstatné porušení jejich povinností a může být považováno za podezřelý obchod ve smyslu AML zákona se všemi důsledky z toho plynoucími, zejména oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu a může vést ke zrušení jeho vítězství v elektronické aukci. Tím nebude dotčeno právo poskytovatele nebo vyhlašovatele na náhradu vzniklých nákladů nebo ušlého zisku.

Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit formou oznámení na internetovém portálu www.aukcerealit.com, a to v případě, že to bude nezbytné v důsledku změn programového vybavení poskytovatele nebo v důsledku změny právní úpravy či v důsledku výkladu právních předpisů prováděného orgány moci soudní.

Účinnosti nabývají nové obchodní podmínky dnem jejich zveřejnění na portálu www.aukcerealit.com, nestanoví-li poskytovatel termín pozdější. Na již probíhající elektronické aukce bude použito dosavadní znění obchodních podmínek.

 

V případě nevymahatelnosti nebo neúčinnosti jakéhokoli ujednání obchodních podmínek bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti nebo neplatnosti, zbývající ustanovení zůstávají závazná a plně platná a účinná.

Poskytovatel, vyhlašovatel a účastník souhlasí s tím, že budou v dobré víře jednat, aby se shodli na změnách nebo doplňcích ve smlouvách a těchto obchodních podmínkách, které jsou nezbytné pro uskutečnění záměru
k provedení elektronické aukce ve světle takové nevymahatelnosti nebo neplatnosti.

Poskytovatel, vyhlašovatel a účastník souhlasí, že jejich vztahy se budou řídit ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

 

V Praze dne 1.9.2022