Definice základních pojmů při aukcích

„poskytovatel“ - osoba k organizaci a provedení elektronické aukce odborně i technicky vybavená, provádějící elektronickou aukci

„vyhlašovatel“ -  je osoba, která podala závaznou nabídku nemovitosti, kterou má v úmyslu zpeněžit

„předmět elektronické aukce“ - nemovitá nebo movitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím elektronické aukce a je popsán v aukční vyhlášce

„elektronická aukce“ - softwarový nástroj pracující na internetu jako zpoplatněná veřejná služba sloužící k výběru nabídky účastníka. Provádí se na základě zadání vyhlašovatele za účelem zpeněžení předmětu elektronické aukce. Realizuje se prostřednictvím internetového rozhraní v elektronické aukční síni, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s těmito obchodními podmínkami a dále aukční vyhláškou.

„aukční vyhláška“ - samostatný dokument vydávaný poskytovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a předmět elektronické aukce

„účastník“- osoba, která splňuje podmínky dané právním řádem České republiky pro nabytí předmětu elektronické aukce a současně splnila podmínky stanovené aukční vyhláškou elektronické aukce

„vítěz“ - účastník, který učinil podání, jenž bylo následně aukčním systémem vyhodnoceno, jako nejvyšší nabídka nebo účastník, který jako první zvolil nabídku „KUP TEĎ“

„aplikace elektronické aukce“ - softwarové prostředí – aplikace v aktuálně použité verzi zvolené poskytovatelem, které bude využito k provedení elektronické aukce

„elektronická aukční síň“ - softwarová část aplikace zpřístupněná účastníkům elektronické aukce, obsahující informace, ke kterým mají účastníci přístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků

„nabídka“- je nabídka peněžité částky, představující kupní cenu předmětu elektronické aukce, učiněná účastníkem v měně stanovené aukční vyhláškou, převyšující jak minimální nabídku, tak i nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem alespoň
o minimální příhoz

„nejnižší podání“ – je částka v Kč stanovená aukční vyhláškou, představující nejnižší možnou cenu předmětu elektronické aukce

„KUP TEĎ“ – je částka v Kč stanovená aukční vyhláškou, představující předem určenou vítěznou nabídku. Tato možnost platí pouze do první učiněné nabídky.

„minimální příhoz“ - je částka v Kč stanovená aukční vyhláškou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku účastníka

„maximální příhoz“ – je částka v Kč stanovená aukční vyhláškou, představující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku účastníka

 „aukční jistota elektronické aukce“ - finanční prostředky složené účastníkem elektronické aukce v souladu s aukční vyhláškou sloužící k pokrytí nákladů spojených s elektronickou aukcí v případě nedodržení podmínek elektronické aukce ze strany vítěze

„smlouva“ – je Kupní smlouva příp. Smlouva o smlouvě budoucí kupní k převodu vlastnických práv k předmětu elektronické aukce